На сайте 111177 инструкций общим размером 449.31 Гб, которые состоят из 5591904 страниц

Кофемашина капсульная KRUPS XN 100410. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя KRUPS XN 100410. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 13 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Бытовая техника
Категория
Приготовление пищи
Тип устройства
Кофемашина капсульная
Производитель (бренд)
KRUPS
Модель
KRUPS XN 100410
Еще инструкции
Приготовление пищи KRUPS, Кофемашины капсульные KRUPS
Язык инструкции
русский
Дата создания
14 Января 2021 г.
Просмотры
22 просмотра
Количество страниц
13
Формат файла
pdf
Размер файла
3.71 Мб
Название файла
krups_manual_xn_100510.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 13 страниц. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • * Ma machine
  *
  6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd  1                            22.08.13  16:24
 • InISSIA                                                        ZASADY BEZPIECZENSTWA
  pL                                                                                                                  pL
  RU
  Nespresso - ekskluzywny system tworzenia perfekcyjnej kawy Espresso za kazdym razem.                               • Zabrania sie wykorzystywania  niedostepnym dla dzieci ponizej 8 roku  gniazd z bolcem uziemiajacym. Wlaczac
  Wszystkie maszyny sa wyposazone w unikalny system do ekstrakcji, ktory gwarantuje cisnienie rowne 19 bar. Kazdy z parametrow urzadzenia zostal bardzo precyzyjnie obliczony, aby zapewnic mozliwosc ekstrakcji  urzadzenia w celach innych niz cel  zycia. urzadzenie do zrodla pradu dopiero po
  wszystkich aromatow kawy Grand Cru, nadac kawie odpowiednia konsystencje i utworzyc niezwykle gesta i delikatna pianke (crema).          okreslony w instrukcji.  • Urzadzenie moze byc uzywane przez  instalacji urzadzenia. Upewnic sie, ze
  Nespresso - это эксклюзивная система для приготовления идеального эспрессо.                       UWAGA! wskazowki
  Все кофе-машины оснащены уникальной системой экстракции, обеспечивающей давление 19 бар. Все параметры кофе-машин были подобраны с величайшей точностью, чтобы гарантировать Вам  dotyczace bezpieczenstwa  • Ekspres do kawy przeznaczono do  osoby o ograniczonych zdolnosciach  napiecie zrodla zasilania jest takie samo,
  раскрытие всех ароматов сортов кофе Гран Крю от Nespresso.                              dolaczono do urzadzenia? przed  wykorzystywania w pomieszczeniach,  fizycznych czy umyslowych, lub  jak wskazano na tabliczce znamionowej.
  pierwszym uzyciem urzadzenia  w ktorych panuja umiarkowane  przez osoby niedoswiadczone, jesli sa  niewlasciwe podlaczenie urzadzenia
  Xn1001_05.2013                                                    nalezy uwaznie je przeczytac?  temperatury.      pod opieka oraz posiadaja niezbedne  spowoduje anulowanie gwarancji.
  Nalezy przechowywac je w  • Nie wystawiac urzadzenia na  informacje dotyczace uzytkowania
  urzadzenia oraz mozliwych zagrozen.
  Urzadzenie moze byc podlaczone
  SPIS TRESCI/СОДЕРЖАНИЕ                                                miejscu latwo dostepnym, aby  bezposrednie dzialanie slonca i nie  • Dzieci nie powinny uzywac urzadzenia tylko po instalacji?
  narazac na przedluzajace sie dzialanie
  zawsze moc po nie siegnac?
  wody i wilgoci.       do zabawy.        • Nie przeciagac przewodu po ostrych
  Przed wlaczeniem ekspresu nalezy zapoznac sie z zaleceniami i srodkami ostroznosci opisanymi w niniejszej instrukcji.  UWAGA! w przypadku  • Urzadzenie przeznaczono do  • Producent wylacza z zakresu gwarancji  powierzchniach, nie zginac go oraz nie
  Перед использованием кофе-машины ознакомьтесь с инструкцией и мерами предосторожности!              pojawienia sie tego symbolu  wykorzystywania w warunkach  przypadki wykorzystania komercyjnego, dopuszczac do jego zwisania.
  nalezy sprawdzic we     domowych oraz w kuchniach sklepow,  niewlasciwej obslugi lub niewlasciwego • Nie zblizac przewodu do zrodel ciepla i
  ZASADY BEZpIECZEnSTWA/меры предОСТОрОжНОСТИ ????????????????????????????????? 103 CZYSZCZENIE/ОЧИСТКА ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 117 wskazowkach dotyczacych  biur i innych miejsc pracy, przez klientow wykorzystywania urzadzenia, szkod  wilgoci.
  INFoRmACJE oGOLNE/деТАлИ И ЭлемеНТы упрАвлеНИя?????????????????????????????? 108 USUWANIE USTEREK/НеИСпрАвНОСТИ ??????????????????????????????????????????????????????? 118 bezpieczenstwa, co zrobic, aby  w hotelach, motelach oraz innych  wynikajacych z uzytkowania urzadzenia • Aby uniknac zagrozen, w przypadku
  DANE TECHNICZNE/ТехНИЧеСКИе дАННые ????????????????????????????????????????????????????? 108 KoNTAKT Z KLUB Nespresso/СвязАТьСя С КлубОм Nespresso ?????????????????? 119 uniknac ryzyka i uszkodzenia? miejscach pobytu, takich jak pensjonaty  w innych celach, niepoprawnego  uszkodzenia przewodu nalezy przekazac
  TRYB oSZCZEDZANIA ENERGII/режИм ЭНерГОСбережеНИя ??????????????????????????? 109 UTYLIZACJA I TRoSKA o SRoDoWISKo/
  pIERWSZE UzYCIE/UzYCIE po DlUGIm oKRESIE NIEUzYWANIA/  уТИлИзАцИя И ОхрАНА ОКружАющей Среды ????????????????????????????????????????? 119    typu bad and breakfast.   uzytkowania, nieprofesjonalnej naprawy go producentowi, pracownikowi serwisu
  первОе ИСпОльзОвАНИе ИлИ ИСпОльзОвАНИе пОСле длИТельНОГО прОСТОя ? 110 ECoLABoRATIoN: ECoLABoRATIoN?Com/         INFoRmACJA! w przypadku  • Urzadzenie moze byc uzywane przez  oraz nieprzestrzegania zapisow instrukcji lub innej wykwalifikowanej osobie w
  pRZYGoToWANIE KAWY/прИГОТОвлеНИе КОфе ????????????????????????????????????????????? 111 ECoLABoRATIoN: ECoLABoRATIoN?Com ?????????????????????????????????????????????????????? 120 pojawienia sie tego symbolu  dzieci w wieku od 8 lat, jesli sa pod  obslugi i nie ponosi odpowiedzialnosci z celu wymiany.
  pRoGRAmoWANIE ILoSCI WoDY/прОГрАммИрОвАНИе ОбъемА вОды ?????????? 112 GWARANCJA/ГАрАНТИя ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 121 nalezy postepowac zgodnie z  opieka osob doroslych udzielajacych  tego tytulu. • Nie wlaczac urzadzenia w przypadku
  opROzNIANIE SYSTEmU Z WoDY pRZED oDDANIEm Do NApRAWY, pRZED                              wyswietlonymi instrukcjami  odpowiednich wskazowek i               uszkodzenia przewodu.
  oKRESEm NIEUzYWANIA LUB W CELU oCHRoNY pRZED ZAmARZNIECIEm/                              dotyczacymi poprawnego i  swiadomych mozliwych zagrozen.  Unikac ryzyka porazenia pradem • Zwrocic urzadzenie do Klubu Nespresso
  ОЧИСТКА СИСТемы перед длИТельНым прОСТОем, для зАщИТы ОТ                                                           i pozaru?
  зАмерзАНИя ИлИ перед ремОНТОм ???????????????????????????????????????????????????????????? 113            bezpiecznego korzystania z  Czyszczenie i prace konserwacyjne           lub autoryzowanego przedstawiciela
  pRZYWRACANIE USTAWIEn FABRYCZNYCH/СбрОС К зАвОдСКИм НАСТрОйКАм 114                          urzadzenia?         moga byc prowadzone przez dzieci w  • W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjac Nespresso.
  oDKAmIENIANIE/удАлеНИе НАКИпИ ????????????????????????????????????????????????????????????? 115            • Ekspres do kawy sluzy do  wieku od 8 lat pod warunkiem, ze sa  wtyczke z gniazda zasilajacego. • Jezeli konieczne jest uzycie
  przygotowywania napojow zgodnie z  pod opieka osob doroslych.  • Urzadzenie podlaczac wylacznie do  przedluzacza, nalezy uzyc wylacznie
  102                                                            niniejsza instrukcja.   • Przechowuj urzadzenie w miejscu  odpowiednich, latwo dostepnych  przedluzacza uziemionego, o przekroju  103
  6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd  2-3                                                                                      23.08.13  14:15
 • ZASADY BEZPIECZENSTWA                                                 ZASADY BEZPIECZENSTWA/МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  pL                                                                                                                  pL
  RU
  przewodu minimum 1.5 mm lub  w wodzie ani w zadnym innym plynie. tego zakazu moze skutkowac  urzadzenia, korzystac z urzadzenia  • Nespresso zastrzega sobie prawo do  •  Кофе-машина предназначена  использования устройства
  2
  odpowiadajacego mocy wejsciowej. • Nie wkladac urzadzenia ani jego czesci  poparzeniem. wylacznie z zainstalowana kratka i taca  zmiany instrukcji bez uprzedzenia.   для приготовления напитков  и осознают опасность при
  • Aby uniknac niebezpiecznego  do zmywarki.      • Nie wkladac palcow pod wylot kawy  ociekowa.                        вНИмАНИе:        в соответствии с данной  неправильной эксплуатации.
  uszkodzenia, nie nalezy umieszczac  • Kontakt pradu elektrycznego z woda jest (ryzyko poparzenia). • Nie uzywac silnych srodkow do  Usuwanie osadu wapiennego данная инструкция по  инструкцией. Очистка и ремонт кофе-машины
  urzadzenia na goracych powierzchniach, bardzo niebezpieczny i moze prowadzic • Nie wkladac palcow do glowicy parzacej czyszczenia ani rozpuszczalnikow.  • Wlasciwie uzyty srodek Nespresso do  безопасности является  •  Не используйте кофе-машину не  детьми без присмотра не
  takich jak grzejniki, kuchenki, piece,  do smiertelnego porazenia pradem. ani do otworu na kapsulki (ryzyko  Do czyszczenia urzadzenia uzywac  usuwania osadu wapiennego pomaga частью кофе-машины?  по назначению. допустимы.
  palniki gazowe czy zrodla otwartego  • Nie otwierac urzadzenia pod grozba  urazu!) wilgotnej scierki i lagodnego srodka  w zapewnieniu poprawnego dzialania  внимательно ознакомьтесь •  Данный прибор был разработан  •  Храните устройство и его шнур
  ognia, ani w ich poblizu. porazenia pradem!     • Jezeli ostrze nie przebije kapsulki, woda  czyszczacego.   urzadzenia przez caly okres jego  с инструкцией перед  для использования в закрытом  в недоступном месте для детей
  • Urzadzenie nalezy zawsze ustawiac w  • Nie zatykac otworow znajdujacych sie  bedzie zbierac sie wokol kapsulki i  • W czasie rozpakowywania urzadzenia  eksploatacji i pozwala cieszyc sie zawsze первым использованием  помещении при нормальных  младше 8 лет.
  pozycji pionowej, na stabilnej i rownej  na urzadzeniu. nieprzestrzeganie tego  spowoduje uszkodzenie urzadzenia. zdjac folie plastikowa z kratki ociekowej  doskonalej jakosci kawa. Odpowiednie  кофе-машины? храните  температурных условиях. •  Данное устройство может
  powierzchni. Powierzchnia ta musi byc  zakazu moze skutkowac pozarem lub  • Nie wolno wykorzystywac  i wyrzucic.  proporcje i procedury zawarto w  инструкцию в доступном  •  Защищайте прибор от  использоваться лицами с
  odporna na dzialanie ciepla i plynow,  porazeniem pradem! uszkodzonych czy znieksztalconych  • Urzadzenie jest zaprojektowane do  instrukcji obslugi dolaczonej do zestawu месте, чтобы можно было  прямых солнечных лучей,  ограниченными физическими,
  takich jak woda, kawa, srodek do            kapsulek. Jezeli kapsulka zablokuje  uzywania kapsulek z kawa Nespresso  do usuwania osadu wapiennego  свериться с ней? продолжительного попадания  сенсорными или умственными
  usuwania osadu wapiennego i inne. Unikac mozliwych zagrozen w  sie w komorze na kapsulki, nalezy  dostepnych wylacznie w Klubie  Nespresso.               брызг воды или влажности. способностями или отсутствием
  • Urzadzenie nieuzywane przez dluzszy  czasie obslugi urzadzenia? wylaczyc urzadzenie i wyjac wtyczke  Nespresso lub u autoryzowanego       вНИмАНИе: когда    •  Данная кофе-машина   опыта и знаний, если они были
  czas nalezy odlaczyc od zrodla pradu.  • Nie pozostawiac dzialajacego urzadzenia z gniazda. nalezy skonsultowac sie z  przedstawiciela Nespresso. Jakosc  NALEzY ZACHoWAC NINIEJSZA  вы видите этот знак,  предназначена для домашнего  проинструктированы касательно
  Odlaczajac urzadzenie, nalezy chwycic  bez nadzoru.  Klubem Nespresso lub z autoryzowanym Nespresso jest zagwarantowana  INSTRUKCJE     обратитесь к инструкции по  использования или аналогичного, безопасного использования
  za wtyczke, a nie za przewod. W  • Nie uzywac urzadzenia w przypadku  przedstawicielem Nespresso. jedynie w przypadku stosowania  Instrukcje nalezy przekazac  безопасности с тем, чтобы  например: персоналом магазинов устройства и осознают опасность
  przeciwnym razie przewod moze ulec  jego uszkodzenia lub niewlasciwego  • Zawsze napelniac zbiornik na wode  w urzadzeniach Nespresso kapsulek  nastepnemu uzytkownikowi? избежать возможных  в зоне кухни, офисах и других  при неправильной эксплуатации.
  uszkodzeniu.        dzialania. niezwlocznie wyjac wtyczke z swieza, zimna woda pitna. Nespresso.      Niniejsza instrukcja obslugi  повреждений и травм?   рабочих помещениях; клиентами •  Дети не должны играть с
  • Przed czyszczeniem i konserwacja  gniazda elektrycznego. • Oproznic zbiornik na wode, jezeli  • Wszystkie urzadzenia Nespresso  dostepna jest takze w formacie     в отелях, мотелях и прочих типах  устройством.
  urzadzenia nalezy wyjac wtyczke  • Uszkodzenie urzadzenia moze  urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez poddawane sa scislym kontrolom.  pDF na stronie nespresso?com  ИНфОрмАцИя: когда  проживания, а также в мини- •  Производитель не несет
  z gniazda i pozwolic urzadzeniu  skutkowac porazeniem pradem,  dluzszy czas (np. w czasie wakacji). Praktyczne testy niezawodnosci      вы видите этот знак,     отелях.          ответственность, и действие
  wystygnac.         poparzeniem i pozarem.   • Wymienic wode w zbiorniku na wode,  wykonywane sa na wybranych losowo         ознакомьтесь с инструкцией •  Данное устройство может  гарантии не распространяется
  • Nie nalezy dotykac przewodu mokrymi • Nalezy zawsze dokladnie zamykac  jezeli urzadzenie nie jest uzytkowane  modelach. niektore urzadzenia moga  по надлежащей и    использоваться детьми,   на какое-либо коммерческое
  rekami.          dzwignie i nie podnosic jej w czasie  przez weekend lub podobny okres. wiec nosic slady wczesniejszego       безопасной эксплуатации   достигшими 8 лет и старше, если  использование, неправильное
  • Nie zanurzac urzadzenia ani jego czesci  dzialania urzadzenia. nieprzestrzeganie • Aby uniknac rozlania plynow wokol  uzytkowania.     кофе-машины?         они были проинструктированы  использование кофе-машины
  104                                                                                        касательно безопасного   или повреждения, возникшие  105
  6477_UM_BASIC-C_Z2_MASTER_2012_NESP_KRUPS_v3.indd  4-5                                                                                      23.08.13  14:15

Скачать инструкцию

Файл скачали 8 раз (Последний раз: 20 Сентября 2019 г., в 23:07)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям