На сайте 120346 инструкций общим размером 486.33 Гб, которые состоят из 6075486 страниц

Часы ASSISTANT AH-1080. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя ASSISTANT AH-1080. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 1 странице документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Электроника
Категория
Часы / Радиоприёмники
Тип устройства
Часы
Производитель (бренд)
ASSISTANT
Модель
ASSISTANT AH-1080
Еще инструкции
Часы / Радиоприёмники ASSISTANT, Часы ASSISTANT
Язык инструкции
русский
Дата создания
28 Февраля 2021 г.
Просмотры
52 просмотра
Количество страниц
1
Формат файла
pdf
Размер файла
2.11 Мб
Название файла
assistant_manual_ah_1080.pdf

Фото

Страница 1

Просмотр

Доступно к просмотру 1 страница. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • UKRAINIAN
  УКРАЇНСЬКА
  УКРАЇНСЬКА
  UKRAINIAN
  – 4 –
  – 3 –
  повторюватись до 6 разів у межах однієї години.
  тимчасово припиниться та буде поновлене через 8~9 хвилин. Ця процедура може
  (11) для активізації функції відкладеного дзвінка «SNOOZE». Подання сигналу
  WWW.ASSISTANT.UA
  Під час подання сигналу будильника натисніть кнопку [SNOOZE/ALARM]
  ФУНКЦІЯ ВІДКЛАДЕНОГО ДЗВІНКА «SNOOZE»
  WWW.TIWELL.COM
  (12). У разі увімкнення будильника на дисплеї з’являється відповідна позначка.
  Для увімкнення або вимкнення будильника натисніть кнопку [ALARM ON/OFF]
  УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ БУДИЛЬНИКА
  (14) введіть поточне значення годин та хвилин, відповідно.
  [SNOOZE/ALARM] (10). Після чого за допомогою кнопок [HOUR] (11) та [MINUTE]
  Для налаштування будильник а натисніть та утримуйте кнопку
  НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ СПРАЦЬОВУВАННЯ БУДИЛЬНИКА
  відповідно.
  кнопок [HOUR] (11) та [MINUTE] (14) введіть поточне значення годин та хвилин,
  Для налаштування часу натисніть кнопку [TIME] (13), після чого за допомогою
  НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ
  для повернення пристрою до нормальної роботи.
  треба замінити джерело живлення.
  пристрою. У таких випадках необхідно повторно виконати всі необхідні установки
  Якщо пристрій перестав працювати після певного періоду експлуатації, можливо,
  • У разі виникнення електричних розрядів може статися скидання налаштувань
  кришку відсіку джерела живлення.
  • Параметри пристрою вказані на задньому боці корпуса.
  лення (15), вставте один елемент живлення типу CR2032 та встановіть на місце
  тайтесь до нього в процесі експлуатації.
  Для установлення джерела живлення відгвинтіть кришку відсіку джерела жив-
  • Перед використанням пристрою уважно прочитайте це керівництво та звер-
  УСТАНОВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ
  звертайтесь до виробника або уповноваженого торгового агента.
  • Не вмикайте пристрій до мережі, якщо його дріт пошкоджено. Для заміни дроту
  ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ
  відсутні деталі, які можуть бути відремонтовані користувачем.
  • Щоб уникнути удару електричним струмом не знімайте кришку пристрою. Там
  • Коли пристроєм не користуються, вимикайте його з мережі.
  будильника.
  теплові накопичувачі, печі або інші пристрої, що виробляють тепло.
  необхідність повторного налаштування поточного часу та часу спрацювання
  • Пристрій не можна розташовувати поблизу джерел тепла, таких як батареї,
  перебоїв електропостачання зображення на дисплеї почне миготіти, позначаючи
  оскільки це може завадити доступу повітря до вентиляційних отворів.
  електропостачання. Якщо резервні елементи живлення не встановлено, то у разі
  пристрій не можна розміщувати в стінних шафах або інших закритих меблях,
  штування поточного часу та часу спрацювання будильника у разі вимкнення
  або подібні поверхні, які можуть заблокувати вентиляційні отвори. Окрім того,
  на задній панелі годинника. Це дозволить зберегти в пам’яті пристрою нала-
  його вентиляції. Наприклад, пристрій не можна ставити на ліжко, диван, килим
  Встановіть чотири елементи живлення типу «AA» у відсік джерела живлення
  • Пристрій слід розташовувати таким чином, щоб його позиція не заважала
  РЕЗЕРВЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ
  • Не встановлюйте на пристрій сосуди, які містять рідину, наприклад, вазони.
  микач [12H/24H] (7) у відповідну позицію.
  • Не піддавайте пристрій дії дощу або вологи.
  КОРИСНІ ПОРАДИ
  Для вибору 12-ти або 24-х годинного формату подання часу перемістіть пере-
  ВИБІР 12-ТИ/24-Х ГОДИННОГО ФОРМАТУ ПОДАННЯ ЧАСУ
  ненню проблем у роботі слідкуйте, щоб годинник залишався чистим та сухим.
  У разі увімкнення будильника на дисплеї з’являється відповідна позначка.
  Не використовуйте з цією метою їдкі розчини для чищення. Щоб запобігти виник-
  Для увімкнення або вимкнення будильника натисніть кнопку [AL ON/OFF] (9).
  Для витирання пристрою використовуйте м’яку тканину або паперовий рушник.
  УВІМКНЕННЯ/ ВИМКНЕННЯ БУДИЛЬНИКА
  ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ
  RUSSIAN
  RUSSIAN
  РУССКИЙ
  РУССКИЙ
  – 3 –
  – 4 –
  до 6 раз в пределах одного часа.
  прекратится и будет возобновлена через 8~9 минут. Эта процедура может повторяться
  для активизации функции отсроченного звонка «SNOOZE». Подача сигнала временно
  WWW.ASSISTANT.UA
  Во время подачи сигнала будильника нажмите кнопку [SNOOZE/ALARM] (11)
  ФУНКЦИЯ ОТСРОЧЕННОГО ЗВОНКА «SNOOZE»
  При включении будильника на дисплее появляется соответствующее обозначение.
  WWW.TIWELL.COM
  Для включения или выключения будильника нажмите кнопку [ALARM ON/OFF] (12).
  ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
  часа и минут, соответственно.
  После чего с помощью кнопок [HOUR] (11) и [MINUTE] (14) введите текущее значение
  Для установки будильника нажмите и удержите кнопку [SNOOZE/ALARM] (10).
  УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ СРАБАТЫВАНИЯ БУДИЛЬНИКА
  соответственно.
  кнопок [HOUR] (11) и [MINUTE] (14) введите текущее значение часа и минут,
  Для установки времени нажмите кнопку [TIME] (13), после чего с помощью
  УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ
  возможно, необходимо заменить элемент питания.
  Если устройство перестало работать после некоторого периода эксплуатации,
  новки для возвращения устройства к нормальной работе.
  отсека источника питания.
  устройства. В этом случае необходимо повторно выполнить все необходимые уста-
  (15), вставьте один элемент питания типа CR2032 и установите на место крышку
  • При возникновении электрических разрядов может произойти сброс установок
  Для установки источника питания отвинтите крышку отсека источника питания
  • Параметры устройства указаны на задней стороне корпуса.
  УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
  и обращайтесь к ней в процессе эксплуатации.
  • Перед использованием устройства внимательно прочитайте данную инструкцию
  ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
  обращайтесь к производителю или уполномоченному торговому агенту.
  • Не включайте устройство в сеть, если его провод поврежден. Для замены провода
  нет деталей, которые могут быть отремонтированы пользователем.
  • Во избежание удара электрическим током не снимайте крышку устройства. Там
  • Когда устройство не используется, выключайте его из сети.
  тепловые накопители, печи или другие устройства, вырабатывающие тепло.
  • Устройство не должно располагаться вблизи источников тепла, таких как батареи,
  текущего времени и времени срабатывания будильника.
  тиляционных отверстиям.
  жение на дисплее начнет мигать, указывая на необходимость повторной установки
  закрытых предметах мебели, поскольку это может затруднить доступ воздуха к вен-
  резервные элементы питания не установлены, то при сбоях электропитания изобра-
  отверстия. Кроме того, устройство нельзя размещать в стенных шкафах или других
  времени и времени срабатывания будильника при отключении электропитания. Если
  ковер или подобные поверхности, которые могут заблокировать вентиляционные
  дней панели часов. Это позволит сохранять в памяти устройства установки текущего
  шало его вентиляции. Например, устройство нельзя ставить на кровать, диван,
  Установите четыре элемента питания типа «AA» в отсек источника питания на за-
  • Устройство должно располагаться таким образом, чтобы его положение не ме-
  РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
  • Не становите на устройство сосуды, содержащие жидкость, например, вазы.
  переключатель [12H/24H] (7) в соответствующее положение.
  • Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
  Для выбора 12-ти или 24-х часового формата отображения времени переместите
  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
  ВЫБОР 12-ТИ/24-Х ЧАСОВОГО ФОРМАТА ОТОБРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ
  никновения проблем в работе следите, чтобы часы оставались чистыми и сухими.
  При включении будильника на дисплее появляется соответствующее обозначение.
  Не используйте для этих целей едкие чистящие растворы. Для предотвращения воз-
  Для вытирания устройства используйте мягкую ткань или бумажное полотенце.
  Для включения или выключения будильника нажмите кнопку [AL ON/OFF] (9).
  ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ БУДИЛЬНИКА
  УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ
  BATTERY BACK UP РУССКИЙ УКРАЇНСЬКА – 2 – – 2 – ОСНОВНОЙ БЛОК ОСНОВНИЙ БЛОК RUSSIAN UKRAINIAN Примітка: Обов’язково враховуйте встановлений формат подання часу. Для установки будильника натисніть та утримуйте кнопку [ALARM] (8), після  Для введення значення години натискайте кнопку [HOUR] (5) необхідну кількість  У разі активізації будильника на дисплеї з’являється позначка увімкненого  При підключенні пристрою до мережі зображення на дисплеї почне миготіти  15. Відсік джерела живлення 14. Кнопка налаштування значення хвилин [MINUTE] 13. Кнопка налаштування
  Insert four «AA» size batteries into the battery compartment on the back-side of the  Stamp  Печать магазина
  clock. The battery will hold the ALARM and TIME settings until power is restored. If there
  is no battery and the power is interrupted, the display will ? ash and the ALARM and the
  TIME will need to be reset.
  REMOTE HAND-SET
  BATTERY INSTALLATION
  Unscrew the battery cover (15), insert one CR2032 button cell into the battery compart-
  LED CLOCK                               ment and reinstall the battery cover.
  If the unit does not work after being used for a period of time, you may need to replace
  the battery.
  WITH REMOTE CONTROL                              SET TIME
  Press the [TIME] button (13) and the [HOUR] button (11) until the correct hour is
  displayed, then release the [HOUR] button (11) and press the [MINUTE] button (14) until
  the correct minute is displayed.
  Model AH-1080                      SET ALARM                 Date of sale     Дата продажи
  Press and hold the [SNOOZE/ALARM] button (10) and the [HOUR] button (11) or
  [MINUTE] button (14) as above.
  C L O C  : K   R E M O T H  E A N S - D E : T ALARM ON-OFF
  1. Alarm ON indicator   10. [SNOOZE/ALARM] button Press the [ALARM ON/OFF] button (12) to turn on or off the alarm. Alarm function is
  2. PM indicator (12Hr mode)   11. [HOUR] set button enabled when the alarm indicator is on.
  3. Power socket   12. [ALARM ON/OFF] button SNOOZE
  4. Battery compartment (4?AA)   13. [TIME] set button When the alarm sounds, press the [SNOOZE/ALARM] button (11) to get extra 8~9
  5. [HOUR] set button   14. [MINUTE] set button minutes of sleep. This can be repeated up to six times within an hour.
  MAINTENANCE
  6. [MINUTE] set button   15. Battery compartment
  A soft cloth or a paper towel may be used to clean your clock. Do not use any corrosive
  7. [12H/24H] switch          cleanser solutions on the clock. Keep the cloth clean and dry to avoid any problems. Model  Номер модели
  8. [ALARM] set button
  9. [AL ON/OFF] set button       SAFETY INSTRUCTIONS
  • Do not expose this apparatus to rain or moisture.
  CLOCK           • No objects ? lled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
  BLINKING DISPLAY/ ALARM ON INDICATOR   • Ventilation – The appliance should be situated so that its location or position does not
  When the clock is plugged in, the display will blink on and off meaning the incorrect time  interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be placed on a
  is being displayed. You should always check the time when this is indicated. bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a
  When the Alarm indicator is on, the alarm will sound at the time set.  built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the ? ow of air through
  SET TIME                the ventilation openings.
  Press the [HOUR] button (5) until the correct hour is set; press the [MINUTE] button  • The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat  Warranty period  Гарантийный срок
  (6) until the correct minute is set.  registers, stoves, or other appliance (including ampli? ers) that produce heat.
  • Disconnect from mains supply when not in use.
  SET ALARM                 • To avoid the risk of electric shock, do not remove the cover of the apparatus. There
  Press and hold the [ALARM] set button (8) and the [HOUR] button (5) or [MINUTE]
  button (6) as above. Be sure to set the AM/PM properly too.  are no user serviceable parts inside.
  • Do not operate this product if the mains lead is damaged. The mains lead must be
  ALARM ON-OFF              replaced by the manufacturer or its appointed agent.
  Press the [AL ON/OFF] button (9) to turn on or off the alarm. Alarm function is enabled  • Please read the instruction manual before use and retain for future reference.
  when the alarm indicator is on.      • The rating label is on the unit’s back.
  OPE R ATIO N  MANUA L       12/24 HOUR TIME FORMAT SELECTION    return normal operation.
  • During electrostatic discharge, the product may auto reset. Then adjust the mode to
  Slide the [12H/24H] switch (7) for 12-hour or 24-hour format.
  ENGLISH    – 1 –   ENGLISH     ENGLISH    – 2 –   ENGLISH     ENGLISH    – 3 –   ENGLISH     ENGLISH    – 4 –   ENGLISH
  UHR:                 EIN-/AUSSCHALTEN DES ALARMES      PFLEGE UND WARTUNG
  1. Das Symbol des aktivierten Alarmes  Um den Alarm ein – oder auszuschalten, drucken Sie die [AL ON/OFF] -Taste (9).  Wischen Sie das Gerat mit einem weichen trockenen Stoff oder einem Papiertuch
  2. Das Symbol der Nachmittagszeit (im 12-Stunden Zeitformat) Beim Einschalten des Alarms erscheint am Display das entsprechende Symbol. ab. Verwenden Sie keine Atz – oder Scheuermittel dabei. Um einwandfreie Arbeit
  3. Aufnahmestelle           UMSCHALTEN ZWISCHEN DEN 12-/24-STUNDEN ZEITFORMATEN des Gerates zu genie?en, achten Sie darauf, dass die Uhr immer sauber und trocken
  4. Batterienfach (4?AA)         Um das 12 – oder 24-Stunden Zeitformat auszuwahlen, schieben Sie den  bleiben muss.
  5. Die Taste zur Einstellung der Stunden [HOUR] [12H/24H] -Schalter (7) in die entsprechende Position. SCHUTZANWEISUNGEN
  NETZUHR MIT            6. Die Taste zur Einstellung der Minuten [MINUTE] RESERVEEINSPEISUNG      • Schutzen Sie das Gerat vor Einwirkung des Regens oder der Flussigkeit.
  7. Schalter zur Auswahl zwischen der 12-/24 Stunden Zeitformate [12Н/24Н]
  Legen Sie drei Batterien des Typs «AA» ins Batterienfach, das sich am Hinterteil
  8. Die Taste zur Einstellung des Alarmes [ALARM] der Uhr befindet. Das ermoglicht die Einstellungen der aktuellen Zeit und des Alarmes  • Stellen Sie das Gerat auf Gefa?e mit Flussigkeit (z. B. Vasen) nicht hin.
  • Bei der Aufstellung des Gerates mussen die Voraussetzungen zur normalen
  FERNBEDIENUNG            9. Die Taste zum Ein-/Ausschalten des Alarmes [AL ON/OFF] beim Netzausfall zu behalten. Wenn man die Reservebatterien nicht einstellt, beginnt  Beluftung behalten sein. Das hei?t, dass man das Gerat auf das Bett, das Sofa, den
  FERNBEDIENUNG:            die Anzeige am Display zu blinzeln, und das bedeutet, dass man die Uhr – und die  Teppich oder ahnliche Oberflache, die die Ventilationsoffnungen sperren konnen, nicht
  hinstellen darf. Au?erdem darf man das Gerat in den Wandschranken oder anderen
  Modell AH-1080 [SNOOZE/ALARM]             Alarmzeit erneut eingestellt werden muss. Gegenstanden der Einrichtung nicht aufstellen, weil es die Ventilationsoffnungen
  10. Die Taste zur Einstellung des Alarmes und Aktivierung der Snoozefunktion
  11. Die Taste zur Einstellung der Stunden [HOUR]               sperren kann.
  • Das Gerat darf sich in der Nahe von Warmequellen wie Heizung, Ofen, Heizanlagen
  12. Die Taste zum Ein-/Ausschalten des Alarmes [ALARM ON/OFF]         oder anderen warmeerzeugenden Geraten nicht befinden.
  BEDIENUNGSANLEITUNG         13. Die Taste zur Einstellung der Zeit [TIME]   FERNBEDIENUNG       heraus.
  • Wenn das Gerat nicht benutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose
  14. Die Taste zur Einstellung der Minuten [MINUTE]
  15. Batterienfach                                • Um elektrische Unfalle zu vermeiden, nehmen Sie den Deckel des Gerates nicht
  EINSETZEN DER BATTERIEN         ab. Dort gibt es keine Details, die vom Benutzer repariert werden konnen.
  Um die Batterie einzusetzen, schrauben Sie den Deckel des Batterienfaches (15)
  • Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn das Netzkabel verletzt ist. Um das Netzkabel
  ab, legen Sie eine Batterie des Typs CR2032 ein und bringen Sie den Deckel des  zu ersetzen, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an einen bevollmachtigten
  Batterienfaches zuruck.         Distributor.
  Falls das Gerat nach normaler Betriebsdauer nicht funktioniert, ist es vielleicht  • Vor der Benutzung des Gerates lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung
  DAS GERAT         notwendig, die Batterie zu wechseln.  aufmerksam durch und bewahren Sie sie fur weitere Auskunfte auf.
  BLINZELNDES DISPLAY/SYMBOL DES AKTIVIERTEN ALARMES EINSTELLUNG DER ZEIT     • Technische Daten sind am hinteren Teil des Gehauses angezeigt.
  Beim Anschlie?en des Gerates in die Steckdose beginnt die Anzeige zu blinzeln, dass  Um die Zeit einzustellen, drucken Sie die [TIME] -Taste (13), nachdem mit Hilfe  • Bei den elektrischen Entladungen ist der Ausfall der Einstellungen des Gerates
  bedeutet, dass man die Zeit einstellen muss. Bei den Netzausfallen ist der Ausfall der  der [HOUR] – oder der [MINUTE] -Tasten (11) bzw. (14) stellen Sie die Stunden  moglich. In diesem Fall muss man erneut alle notigen Einstellungen wiederholen, um
  Einstellungen des Gerates moglich. Dabei beginnt die Anzeige am Display zu blinzeln.  bzw. die Minuten ein. das Gerat zur normalen Funktionsfahigkeit zuruckzubringen.
  In diesem Fall muss man alle notigen Einstellungen wiederholen, um das Gerat zur  EINSTELLUNG DER ALARMZEIT
  normalen Funktionsfahigkeit zuruckzubringen. Um die Alarmzeit einzustellen, drucken Sie die [SNOOZE/ALARM] -Taste (10),
  Bei der Aktivierung des Alarmes erscheint am Display die Anzeige des eingeschalte- nachdem mit Hilfe der [HOUR] – oder der [MINUTE] -Tasten (11) bzw. (14) stellen
  ten Alarmes. Dabei wird das Signal einmal zur eingestellten Zeit ertonen. Sie die Stunden bzw. die Minuten ein.
  EINSTELLUNG DER ZEIT          EIN-/AUSSCHALTEN DES ALARMES
  Um die Stunden einzustellen, drucken Sie die [HOUR] -Taste (5); um die Minuten  Um den Alarm ein – oder auszuschalten, drucken Sie die [ALARM ON/OFF] -Tas te (12).
  einzustellen, drucken Sie die [MINUTE] -Taste (6). Beim Einschalten des Alarms erscheint am Display das entsprechende Symbol.
  EINSTELLUNG DES ALARMES         SNOOZEFUNKTION               WWW.TIWELL.COM
  Um den Alarm einzustellen, drucken Sie lange die [ALARM] -Taste (8), nachdem  Um die Snoozefunktion zu aktivieren, drucken Sie die [SNOOZE/ALARM] -Taste
  mit Hilfe der [HOUR] – oder der [MINUTE] -Tasten (5) bzw. (6) stellen Sie die Stunden  (10), wenn der Alarm das Signal ergibt. Die Signalisierung wird zeitweilig abgebrochen  WWW.ASSISTANT.UA
  und Minuten nach der oben beschriebenen Weise ein. und fangt in circa 8~9 Minuten wieder an. Dieses Verfahren kann bis 6 Mal im Laufe
  Anmerkung: Beachten Sie dabei den eingestellten Zeitformat. einer Stunde wiederholt werden sein.
  GERMAN    – 1 –  DAS DEUTSCHE   GERMAN    – 2 –  DAS DEUTSCHE   GERMAN    – 3 –  DAS DEUTSCHE   GERMAN    – 4 –  DAS DEUTSCHE

Скачать инструкцию

Файл скачали 7 раз (Последний раз: 01 Марта 2021 г., в 22:48)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям