На сайте 120814 инструкций общим размером 488.28 Гб, которые состоят из 6099777 страниц

Варочная поверхность ELECTROLUX EHF96547XK. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя ELECTROLUX EHF96547XK. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 60 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Бытовая техника
Категория
Плиты / Духовки / Печи
Тип устройства
Варочная поверхность
Производитель (бренд)
Electrolux
Модель
ELECTROLUX EHF96547XK
Еще инструкции
Плиты / Духовки / Печи Electrolux, Варочные поверхности Electrolux
Язык инструкции
русский
Дата создания
11 Сентября 2022 г.
Просмотры
50 просмотров
Количество страниц
60
Формат файла
pdf
Размер файла
833.11 Кб
Название файла
electrolux_manual_electrolux_ehf96547xk.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 60 страниц. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • EHF96547XK        KK ПІСІРУ АЛА?Ы    ?ОЛДАНУ ТУРАЛЫ
  Н?С?АУЛАРЫ       2
  RU ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ   ИНСТРУКЦИЯ ПО
  ЭКСПЛУАТАЦИИ      20
  UK ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ  ІНСТРУКЦІЯ       39
 • 2  www.electrolux.com
  МАЗМ?НЫ
  1. СА?ТЫ? ШАРАЛАРЫ....................................................................................... 3
  2. ?АУІПСІЗДІК Н?С?АУЛАРЫ............................................................................ 4
  3. Б?ЙЫМ СИПАТТАМАСЫ................................................................................. 7
  4. ?РК?НДІК ?ОЛДАНУ........................................................................................9
  5. А?ЫЛ-КЕ?ЕС.................................................................................................. 12
  6. К?ТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ................................................................................. 13
  7. А?АУЛЫ?ТЫ Т?ЗЕТУ.....................................................................................13
  8. ОРНАТУ........................................................................................................... 16
  9. ТЕХНИКАЛЫ? А?ПАРАТ................................................................................17
  10. ?УАТ ТИІМДІЛІГІ...........................................................................................18
  СІЗ ОЙЫМЫЗДА БОЛДЫ?ЫЗ
  Electrolux ??рыл?ысын сатып ал?аны?ыз?а рахмет. Сіз онда?ан жылдар
  бой?ы к?сіби т?жірибе мен инновация?а с?йеніп жасал?ан ??рыл?ыны
  та?дады?ыз. Тап?ырлы?ты? туындысы бол?ан, к?з тартарлы? б?л ??рыл?ыны
  жасау барысында сіз ойымызда болды?ыз. Сонды?тан, ?олдан?ан сайын
  тамаша н?тижеге ?ол жеткізе алатыны?ыз?а сенімді болы?ыз.
  Electrolux ?леміне ?ош келді?із.
  Бізді? веб-сайт?а барып келесіні ?ара?ыз:
  ?олдану?а ?атысты ке?естер, кітапшалар, а?аулы?ты т?зету, ?ызмет
  к?рсету туралы а?парат:
  www.electrolux.com
  Сізге барынша жа?сы ?ызмет к?рсету ?шін ?німі?ізді мына жерге тірке?із:
  www.registerelectrolux.com
  ??рыл?ы?ыз?а ?ажетті керек-жара?тарды, шы?ынды материалдарды ж?не
  фирмалы? ?осал?ы б?лшектерді сатып алу ?шін:
  www.electrolux.com/shop
  Т?ТЫНУШЫ?А ?ЫЗМЕТ К?РСЕТУ
  Фирмалы? заттарды ?олдануды ?сынамыз.
  ?ызмет к?рсету орталы?ына хабарлас?анда келесі деректерді? дайын
  болуын ?амтамасыз еті?із. ?лгісі, ?нім н?мірі, Сериялы? н?мірі.
  Деректерді техникалы? а?парат та?тайшасынан алу?а болады.
  Ескерту / ?ауіп-?атерден са?тандыру а?параты
  Жалпы а?парат ж?не а?ыл-ке?ес
  ?орша?ан орта?а ?атысты а?парат
  ?ндіруші ескертусіз ?згеріс енгізу ???ы?ына ие.
 • ?АЗА? 3
  1.  СА?ТЫ? ШАРАЛАРЫ
  ??рыл?ыны орнатып іске ?олданар алдында бірге
  жеткізілген н?с?ауларды м??ият о?ып шы?ы?ыз.
  ??рыл?ыны д?рыс орнатпау мен д?рыс пайдаланбау
  н?тижесінде адам жара?ат алса ж?не а?аулы? орын
  алса ?ндіруші жауапты емес. Н?с?аулы?ты
  келешекте ?арап ж?ру ?шін ?немі са?тап ?ойы?ыз.
  1.1 Балалар мен д?рменсіз адамдарды?
  ?ауіпсіздігі
  • Б?л ??рыл?ыны 8 жастан ас?ан балалар мен
  денесіне, сезім ж?йесіне не а?ыл-есіне за?ым
  келген адамдар не т?жірибесі аз адамдар ?з
  ?ауіпсіздіктерін ?амтамасыз ететін адамны?
  ?ада?алауы немесе ??рыл?ыны ?ауіпсіз ?олдану
  бойынша берген н?с?ауына с?йеніп, д?рыс
  ?олданбау салдарын т?сінсе ?олдануына болады.
  • Балалар?а ??рыл?ымен ойнау?а р??сат берме?із.
  • Орам материалдарыны? барлы?ын балалардан
  алыс ?ста?ыз.
  • ??рыл?ы ж?мыс істеп т?р?анда немесе ол суып
  т?р?анда, балалар мен ?й жануарларын о?ан
  жа?ындатпа?ыз. ?ол жететін б?лшектері ысты?.
  • ??рыл?ы бала ?ауіпсіздігіні? ??ралымен
  жабды?талса, оны іске ?осуды ?сынамыз.
  • Балалар тазалау ж?не к?тім к?рсету ж?мыстарын
  бас?аны? ба?ылауынсыз орындамау?а тиіс.
  • 3 жас?а толма?ан балаларды ?немі ?арап
  отырма?ан жа?дайда ??рыл?ыдан алыс ?стау керек.
  1.2 ?ауіпсіздік туралы жалпы а?парат
  • ??рыл?ы мен оны? ?ол жететін жердегі б?лшектері
  ?олдану барысында ысып т?рады. ?ыздыр?ыш
  элементтерге ?ол тигізбе?із.
  • ??рыл?ыны сырт?ы таймермен немесе б?лек
  ?ашы?тан бас?ару ж?йесімен бас?арма?ыз.

Скачать инструкцию

Файл скачали 8 раз (Последний раз: 11 Сентября 2022 г., в 00:09)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям