На сайте 111177 инструкций общим размером 449.31 Гб, которые состоят из 5591904 страниц

Духовой шкаф BOSCH HBC84H501. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя BOSCH HBC84H501. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 72 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Бытовая техника
Категория
Плиты / Духовки / Печи
Тип устройства
Духовой шкаф
Производитель (бренд)
BOSCH
Модель
BOSCH HBC84H501
Еще инструкции
Плиты / Духовки / Печи BOSCH, Духовые шкафы BOSCH
Язык инструкции
русский
Дата создания
14 Января 2021 г.
Просмотры
25 просмотров
Количество страниц
72
Формат файла
pdf
Размер файла
3.6 Мб
Название файла
bosch_manual_hbc_84h501.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 71 страница. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • Микровълнова печка
  Микробранова рерна
  Микроволновая печь
  HBC84H501
  [mk] Упатство за употреба ........ 3   [ru] Правила пользования ..... 49
  [bg] Pъководство .................... 26
 • ? Содржин[mk]Упатство за употреба
  Важни безбедносни напомени .................................................... 3 Заштита за деца............................................................................ 13
  Причини за дефекти ...............................................................................5 Вклучување на безбедноста на деца ..............................................13
  Поставување и приклучување..................................................... 6 Исклучување на безбедноста за деца ............................................13
  Вашиот нов уред............................................................................ 6 Заштита за деца при автоматска програма ..................................13
  Контролно поле .......................................................................................6 Промена на основните поставки ............................................... 13
  Копчиња.....................................................................................................6 Основни поставки .................................................................................13
  Бирач на функции....................................................................................6 Одржување и чистење............................................................... 13
  Бирач на температура............................................................................6 Средства за чистење ...........................................................................14
  Вентилатор за ладење...........................................................................7 Табела со дефекти ....................................................................... 14
  Опрема.......................................................................................................7 Табела на дефекти................................................................................14
  Пред првата употреба ................................................................... 7 Сервисна служба.......................................................................... 15
  Поставување на часовникот.................................................................7 E-број и FD-број .....................................................................................15
  Загревање на рерната...........................................................................7 Технички податоци................................................................................15
  Чистење на опремата.............................................................................8 Акриламид во храната................................................................. 16
  Поставување на печката............................................................... 8 Совети за заштеда на енергија и заштита на околината.......16
  Поставете ги видот на топлина и температура...............................8 Заштеда на енергија.............................................................................16
  Брзо загревање .......................................................................................8 Отстранување согласно прописите за животна средина ..........16
  Автоматско безбедносно исклучување.............................................8 Тестирано за Вас во нашето студио за готвење.....................16
  Микробранова печка ..................................................................... 8 Одмрзнување, греење и готвење со микробрановата печка...16
  Совети за садовите.................................................................................9 Совети за користењето на микробрановата печка.....................19
  Микробранови перформанси...............................................................9 Колачи и печиво ....................................................................................19
  Поставување на микробрановата печка...........................................9 Идеи за печење .....................................................................................20
  Микробранова во комбинација со рерна................................... 9 Печење.....................................................................................................21
  Поставете комбинирана работа на микробрановата рерна.......9 Идеи за печење .....................................................................................23
  Автоматска програма .................................................................. 10 Печени јадења во тави, печени јадења со сирење, тостови.....23
  Поставување на програмата ............................................................. 10 Готови производи, замрзнати............................................................23
  Програми за одмрзнување ................................................................ 10 Јадења за контрола ..................................................................... 24
  Програми за готвење .......................................................................... 11
  Комбинирани програми...................................................................... 11
  Поставување на функциите за време....................................... 11 Информации за производот
  Поставување на алармот ................................................................... 11
  Поставување на времетраењето...................................................... 12 Останати информации за производите, опремата, резервните
  делови и сервис ќе најдете на интернет: www.bosch-home.com
  Поставување на часовникот.............................................................. 12 и Online-продажба: www.bosch-eshop.com
  : Важни безбедносни напомени
  Внимателно прочитајте го ова упатство.         оброци и пијалаци. Надгледувајте го уредот
  Само на тој начин безбедно и правилни ќе        за време на работата. Уредот
  ракувате со уредот. Упатството за           употребувајте го само во затворен
  употреба сочувајте го за подоцнежна          простор.
  употреба или за следниот сопственик.          Овој уред може да го користат деца над
  Овој уред е наменет само за вградување.        8 години и лица со намалени физички,
  Внимавајте на специјалното упатство за        сензорни или ментални способности или
  монтажа.                        лица без искуство и знаење, доколку тоа
  Откако ќе го отпакувате уредот, проверете       го прават под надзор, или им биле дадени
  ја неговата состојба. Доколку има штети        упатства како безбедно да го користат
  настанати при транспортот, не го            уредот и ги разбираат опасностите
  приклучувајте.                     поврзани со него.
  Само лиценцирано стручно лице смее да         Децата не смеат да си играат со уредот.
  го приклучи уредот без приклучок. Доколку       Децата не смеат да го чистат и одржуваат
  настанат штети поради погрешен             уредот, освен оние, кои имаат над
  приклучок немате право на гаранција.          8 години или се постари и се под надзор.
  Овој уред е наменет само за домашна          Децата помали од 8 години држете ги
  употреба и домашно опкружување. Уредот         подалеку од уредот и струјниот кабел.
  користете го само за подготовка на
  3
 • Секогаш поставувајте ја опремата            вратата и граничникот држете ги секогаш
  правилно во комората за готвење. Види          чисти; видете во поглавје Одржување и
  опис Опрема во упатството за употреба.          чистење.
  Доколку е оштетена вратата од комората
  Опасност од пожар!                   Опасност од здравствени оштетувања!
  ¦
  ¦ Запалливите предмети во комората за          за готвење или дихтунгот на вратата
  готвење може да се запалат. Не чувајте         може да излезе микробрановата
  запалливи предмети во комората за           енергија. Не го користете уредот, доколку
  готвење. Никогаш не ја отворајте вратата        е оштетена вратата од комората за
  од уредот, доколку настане чад во           готвење или дихтунгот на вратата.
  уредот. Исклучете го уредот и извлечете        Повикајте ја сервисната служба.
  го струјниот приклучок или исклучете го       ¦ Кај уредите без поклопец за куќиштето
  Опасност од здравствени оштетувања!
  осигурувачот од кутијата со осигурувачи.        излегува микробранова енергија. Не го
  ¦ Користењето на уредот, доколку не е во        вадете поклопецот од куќиштето. За
  Опасност од пожар!
  согласност со одредбите, може да            одржување и поправка повикајте ја
  предизвика опасност и штети.              сервисната служба.
  Не е дозволено сушење на оброци или         Опасност од електрични празнења!
  облека, затоплување на папучи, перници        ¦ Несоодветните поправки се опасни.
  полнети со зрна, сунѓери, влажни крпи за        Поправките и замената на дефектните
  чистење и слично.                   кабли можат да се вршат само од лица
  На пр. затоплените папучи, перниците          кои се вработени во Сервисот за
  полнети со зрна по неколку часа            техничка помош и кои се соодветно
  затоплување може да се                 обучени. Доколку уредот се расипе,
  запалат.Користете го уредот исклучиво         исклучете го од струја или пак исклучете
  за подготовка на јадења и пијалаци.          го осигурачот во кутијата со осигурачи.
  ¦ Намирниците може да се запалат. Не          Известете го Сервисот за техничка
  Опасност од пожар!
  притоплувајте прехранбени производи во         поддршка.
  изолирани амбалажи.                 ¦ На жешките делови од уредот,
  Опасност од струен удар!
  Не притоплувајте прехранбени производи         изолацијата на електричните уреди може
  во садови од пластика, хартија или други        да се стопи. Приклучниот кабел на
  запаливи материјали без надзор.            електричните уреди не го допирајте до
  Не поставувајте преголема јачина на          жешките делови од уредот.
  микробранови или предолго време.
  Раководете се според податоците од ова        ¦ Влагата што навлегла може да
  Опасност од струен удар!
  упатство за употреба.                 предизвика струен удар. Не користете
  Не сушете прехранбени производи со           средство за чистење под висок притисок
  микробрановата печка.                 или на пареа.
  Не одмрзнувајте и не притоплувајте          Опасност од струен удар!
  Навлезената влага може да предизвика
  ¦
  прехранбени производи со мал процент          струен удар. Не го изложувајте уредот на
  на вода, како на пр. леб, со превисока         прекумерна топлина и влага. Користете
  јачина на микробранови или предолго          го уредот само во затворени простории.
  време.
  Опасност од струен удар!
  ¦ Дефектниот уред може да предизвика
  Опасност од пожар!
  ¦ Маслото од јадењето може да се запали.        струен удар. Не го приклучувајте уредот
  Не затоплувајте само масло за јадење во        доколку има дефект. Извлечете го
  микробрановата печка.                 струјниот кабел или осигурувачот од
  Опасност од експлозија!                 кутијата со осигурувачи. Повикајте ја
  сервисната служба.
  Течностите и другите прехранбени
  средства во цврсто затворени садови може        ¦ Уредот работи со висок напон. Никогаш
  Опасност од струен удар!
  да експлодираат. Не загревајте течности и        не го вадете куќиштето.
  други прехранбени производи во цврсто         Опасност од опекотини!
  затворени садови.
  ¦ Уредот станува многу жежок. Не ги
  Опасност од здравствени оштетувања!           допирајте внатрешните површини на
  ¦ Како резултат на погрешното чистење,         комората за готвење или грејните
  горната површина на уредот може да се         елементи. Секогаш оставајте го уредот да
  оштети. Енергијата може да излезе           се олади. Држете ги децата подалеку.
  надвор од микробрановата печка.           ¦ Опремата или садовите стануваат жешки.
  Опасност од опекотини!
  Редовно чистете го уредот и веднаш           Жешката опрема или садови секогаш
  отстранувајте ги остатоците од јадењата.
  Комората за готвење, дихтунгот на
  4

Скачать инструкцию

Файл скачали 8 раз (Последний раз: 19 Июля 2020 г., в 08:55)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям