На сайте 121124 инструкции общим размером 489.72 Гб, которые состоят из 6115565 страниц

Газонокосилка электрическая OLEO-MAC G48PE COMFORT PLUS. Инструкция на русском языке

Руководство пользователя OLEO-MAC G48PE COMFORT PLUS. Основные функции, характеристики и условия эксплуатации изложены на 32 страницах документа в pdf формате.

Информация

Раздел
Оборудование
Категория
Садовая техника
Тип устройства
Газонокосилка электрическая
Производитель (бренд)
OLEO-MAC
Модель
OLEO-MAC G48PE COMFORT PLUS
Еще инструкции
Садовая техника OLEO-MAC, Газонокосилки электрические OLEO-MAC
Язык инструкции
русский
Дата создания
14 Октября 2022 г.
Просмотры
31 просмотр
Количество страниц
32
Формат файла
pdf
Размер файла
1002.61 Кб
Название файла
oleo_mac_manual_g48pe_comfort_plus.pdf

Фото

Страница 1Страница 2Страница 3Страница 4

Просмотр

Доступно к просмотру 32 страницы. Рекомендуем вам скачать файл инструкции, поскольку онлайн просмотр документа может сильно отличаться от оригинала.

 • P
  CZ
  TR
  PL
  GR
  RUS
  Pubbl. 66130033 - Dic/2005 - Printed in Italy
  copertina P_PL 16-12-2005 17:08 Pagina 1
  MANUAL DE INSTRUCOES
  ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУ
  NAVOD K POUIITI A UDRIBu
  АТАЦИИ
  ?????????? ?????? ??? ??????????
  INSTRUKCJA OBS?UGI I KONSERWACJI
  C‹M B‹CME MAK‹NES‹ KULLANIM KILAVUZU
 • 34
  P
  TR
  GR
  PL
  CZ
  RUS
  manual.
  manutencao.
  производителя.
  Вашей газонокосилки.
  aktualizace teto p?iruaky.
  G‹R‹?
  UVOD
  czynnoEci kontrolnych oraz konserwacji.
  ????????
  ???????????? ???????? ??? ??? ?????????.
  ВВЕДЕНИЕ
  INTRODUCAO
  manuale_ 16-12-2005 16:53 Pagina 30
  WPROWADZENIE
  ka?dorazowej aktualizacji niniejszej instrukcji.
  tamam›n› dikkatle okumadan cihaz›n›z› cal›?t›rmay›n.
  ????? ??????? ????? ?? ???µ?????? ?? ????? ??????????.
  sekaaky a jsou zde uvedeny pokyny k nutne kontrole a udrIbu.
  imalatc› firma taraf›ndan kullan›c›ya bildirilmeden de¤i?tirilebilir.
  Примечание: Иллюстрации и описание в данном руководстве
  cal›?t›¤›n› ve bak›m›n›n nas›l yap›ld›¤›n› o¤reten kullan›m k›lavuzunun
  Cim bicme makinalar›n› do¤ru kullanmak ve kazalar› onlemek icin nas›l
  zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowiazuje si? do
  ?????????? ??? ????? ???µ???????. ? ??????? ???????? ?? ??????µ? ??
  вносятся без специального предупреждения со стороны
  могут меняться в зависимости от требований законов страны и
  ????????: ?? ?????????? ??? ?? ??????? ??? ??????????? ??? ?????
  iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a maxima atencao. Neste
  p?ipadn?m urazUm, p?eatute si pozornu p?ed jejim prvnim pouIitim
  Chcete-li sekaaku na travu spravnu pouIivat a vyhnout se tak
  tento navod. V teto p?iruace je vysvutlena funkce rUzn?ch souaasti
  Pozn.: Popisy a ilustrace uvedene v teto p?iruace nejsou zavazne.
  V?robce si vyhrazuje pravo na p?ipadne zmuny bez okamIite
  Para um emprego correto da corta-relvas e para evitar acidentes, nao
  работу не изучив данную инструкцию по эксплуатации. Здесь Вы
  можете найти пояснения по работе и советы по обслуживанию
  NOT: Bu k›lavuzda hangi cizimlerin ve teknik ozelliklerin bulunmas›
  Для правильного и безопасного использования не начинайте
  gerekti¤i her bir ulkenin kanunlar›na gore de¤i?ebilece¤inden,
  instrukcji obs?ugi a w szczegolnoEci z zasadami bezpiecze?stwa.
  Instrukcja zawiera wyjaEnienia dotyczace dzia?ania ro?nych elementow
  zawsze dok?adnie odzwierciedlaja stan faktyczny. Producent
  Przed przystapieniem do pracy zapoznac si? z treEcia niniejszej
  ?????µ???, µ?? ?????????? ????? ????? ?? ????????? ???? ??????????
  ??? µ?? ??? ????? ????? ??? ??????????? ??? ??? ?? ???????????
  UWAGA: Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie
  consideram rigorosamente obrigatorias. A Empresa reserva-se o
  N.B. As descricoes e as ilustracoes contidas neste manual nao se
  componentes e as instrucoes para o necessario controle e para a
  urzadzenia oraz instrukcje dotyczace przeprowadzania niezb?dnych
  direito de realizar modificacoes sem ter que atualizar cada vez este
  manual encontram-se as descricoes de funcionamento dos diversos
  ?? ????? ??????????. ??? ????? ?????????? ??????????? ?? ?????????
  ??????????? ??? ???????? ??????µ???? ??? ?? ??????? ??? ????
  -
  -
  P
  TR
  CZ
  PL
  GR
  RUS
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  przez wirujacy no? kosiarki.
  - POZOR!
  o trabalho.
  instrucoes.
  D‹KKAT!
  ATENCAO!
  Внимание!
  предметами.
  instrukcja obs?ugi
  k›lavuzunu okuyun.
  navod k pouIiti a udrIbu.
  yakla?mas›na izin vermeyin.
  przebywac w pobli?u pracujacego urzadzenia.
  Sac›lan parcalara dikkat ediniz.
  инструкцию по безопасности.
  Preste atencao a projeccao de objectos.
  motor a vytahnute zastraku ze zasuvky.
  ???? ?????µ????????? ???? ?? µ?????µ?.
  остановите двигатель и отсоедините газонокосилку от сети.
  motor e desligue a ficha da tomada de forca.
  UA?I·UOI‹?UE ·?? UEO ?U›?· UO? UA‡I·UO?.
  Antes de utilizar a maquina, leia o manual de
  ???????? ?? ?????????? ?????? ??? ??????????
  naprawy, naleey wylaczyc silnick i odlaczyc urzadzenie od zasilania.
  motoru durdurunuz ve fi?i cereyan prizinden cekiniz.
  Перед чисткой любым ремонтом газонокосилки
  p?ibliIoval, pozor na moIne odst?elovani p?edmutU.
  SEMBOLLER VE ‹KAZ ‹?ARETLER‹
  ??? ???????. ????????? ??? ????????? ??????µ????.
  S›rt atomizorunu kullanmadan once kullan›m
  - P?ed prvnim pouIitim sekaaky si pozornu proatute
  - Перед использованием внимательно читайте
  Przed przystapieniem do u?ytkowania zapoznac si? z
  P?ed kaId?m ai‰tunim nrbo opravou vIdy vypnute
  Zwrocic uwag? na mo?liwoEc wyrzucenia niebezpiecznych przedmiotow
  Herhangi bir temizlik ya da tamirat yapmadan once
  Przed przystapiniem do jakichkolwiek czynnoEci czyszczenia lub
  - Cal›?ma s›ras›nda hic kimsenin
  ¶UEO ·?? O?OEOO‰‹?OUA I·?·UEUI? ‹ A?EUIA?‹,
  UU·I·U‹UUA UOO IEOEU‹U· I·E ·E·EU¤UUA UO
  Antes de realizar qualquer limpeza ou conserto, pare o
  - Nedovolte nikomu, aby se k vam p?i praci
  - Nao deixe ninguem se aproximar durante
  - Не позволяйте зрителям находиться в
  зоне работы. Будьте осторожны с посторонними
  ???????! ? ??? ??????? ?????? ?? ????????? ????
  UWAGA! – Podczas pracy urzadzenia osoby postronne nie moga
  -
  -
  -
  POZOR!
  Внимание!
  EPMHNEIA ™YMBO§oN KAI KANONE™ A™?A§EIA™
  частей косилки.
  несколько секунд.
  ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
  noIU.
  ножа.
  IOU¤U.
  laminas.
  desligado.
  ¶?v™vA?!
  ATENCAO!
  VYSVuTLENI SYMBOLO A BEZPEaNOSTNI UPOZORNuNI
  ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZE?E? PRZED ZAGRO?ENIAMI
  saniye boyunca hareket halinde kal›rlar.
  EXPLICACAO DE SIMBOLOS E ADVERTENCIAS DE SEGURANCA
  ustune ya da alt›na koymay›n.
  enquanto o motor estiver ligado.
  IA?›‰·? IA UOO IEOEU‹U· ·O·II¤OO.
  EIAIUUEI? I·IO‰EO I·IUE? ·?? UE? I?IA?.
  Nie zbli?ac rak ani nog do pokrywy no?y, podczas pracy silnika.
  - aepele se otaaeji je‰tu nukolik vte?in po vypnuti motoru.
  P?i zapnutem motoru nedavejte ruce ani nohy do blizkosti krytu aepele.
  przewod zasilajacy nalezy trzymac z dala od ostrzy.
  Cereyan Besleme kablosunu b›caklardan uzak tutunuz.
  UWAGA! - No?e obracaja si? jeszcze kilka sekund po wy?aczeniu silnika.
  kabel musi b?t neustale v dostateane vzdalenosti od
  motor a vytahnute zastraku ze zasuvky. Napajeci
  jeEli dojdzie do uszkodzenia lub przebicia przewodu.
  - Выключите газонокосилку и отсоедините ее от
  сети, если провод запутался или поврежден.
  Следите, чтобы провод не находился близко от
  - Wylaczyc silnick i odlaczyc urzadzenie od zasilania,
  - ™‚‹UUA UO IOU¤U I·E ·?OU?O‰¤UUA UO EE? ·O UO
  danificado. Mantenha o cabo de alimentacao longe das
  - Pare o motor e desligue a ficha se o cabo esta preso ou
  I·IO‰EO ¤?AE UEEOOUAE ‹ ???AE ?EIE?. ?U·U?UA UO
  - Je-li kabel nukde zachycen? nebo po‰kozen?, vypnute
  - E¤er kablo hasarlanm›?sa motoru durdurup fi?i cekiniz.
  - As laminas permanecem em movimento
  - Nao aproxime as maos ou os pes do carter da lamina
  por alguns segundos mesmo depois que o motor foi
  IAUEI? ‰A?UAU?IA?U· ·I?I· I·E IAU? UO U‚‹UEIO UO?
  - Motor cal›?›rken ellerinizi ya da ayaklar›n›z› makinan›n
  D‹KKAT! - Motor kapat›ld›ktan sonra da b›caklar birkac
  Во время работы не располагайте руки и ноги вблизи вращающихся
  - После остановки двигателя лезвия еще вращаются
  - MEO ?IEUE??AUA ?¤UE· ‹ ??‰E· UUO ?UOUU·UA?UEI? UE?
  - vE I?IA? AI·IOIO??O‡O O· IEOO‡OU·E AE·
 • P
  TR
  GR
  3
  2
  1
  5
  4
  -
  -
  -
  -
  -
  5 - Fi?
  2 - Sap
  2 - TEI?vE
  Punho
  Cesta rigida
  3 - Sabit sepetl?
  4 - ¶›U? I·??IE
  1 - Tetik Du¤mesi
  4 - Arka de¤i?tirici
  3 - ™IIEpU I·I??E
  Defletor trazeiro
  Plugue de ligacao
  1 - ??????? ?????????
  manuale_ 16-12-2005 16:53 Pagina 31
  Interruptor de funcionamento
  5 - PAOI·UOIE?UE? (EE?) U?O‰AUE?
  7
  6
  -
  -
  8 -
  E•APTHMATA TOY X§OOKO¶TIKOY
  COMPONENTES DA CORTA-RELVAS
  C‹M B‹CME MAK‹NALARININ PARCALARI
  Para-cabo
  8 - Friksiyon kolu
  6 - Kablo mandal›n›
  8 - Mo?I?? UuI?I¤IUE
  Regul. altura de corte
  6 - A?OU?O UO? I·I?‰›O?
  Alavanca embreagem
  7 - P‡?IEUE ‡„O?? IO?‹?
  7 - Kesim yuksekli¤i ayarlay›c›
  9 - Dumen kolu yukseklik ayar?
  9 - Regulagem altura do punho
  9 - Mo?I?? U‡?IEUE? ‡„O?? UEIOOEO‡
  PL
  CZ
  RUS
  2 - Ручка
  2 - ¤iditka
  2 - Uchwyt
  5 - Разъем
  5 - Wtyczka
  1 - Wylacznik
  1 - Выключатель
  1 - Vypinaa chodu
  4 - Zadni deflektor
  4 - Задняя крышка
  3 - Sztywny zbiornik
  BUDOWA KOSIARKI
  3 - Pevn? ko‰ na travu
  3 - Жecткoй кop3инoй
  SOUaASTI SEKAaKY
  5 - P?ipojovaci zastraka
  ЧАСТИ ГАЗОНОКОСИЛКИ
  4 - Pokrywa kana?u wyrzutowego
  8 - Paka pojezdu
  6 - Uchytka kabelu
  9 - DrIadlo starteru
  6 - Крючок для кабеля
  6 - Ogranicznik przewodu
  7 - Regulace v?‰ky ?iditek
  7 - Regulacja wysokoEci ci?cia
  8 - Dewignia w?aczania nap?du
  9 - Kнопка perулировки высоты
  9 - Regulacja wysokoEci uchwytu
  7 - Регулировка высоты кошения
  8 - Ручка привода движения колес
  35

Скачать инструкцию

Файл скачали 6 раз (Последний раз: 24 Октября 2019 г., в 05:36)

Загрузить

Инструкции к похожим моделям